RouteLineTrimOffset

fun RouteLineTrimOffset(offset: Double)