toJson

fun toJson(gson: Gson): String

Serialize FeedbackMetadata to json string.