setAtmosphere

fun StyleInterface.setAtmosphere(atmosphere: StyleContract.StyleAtmosphereExtension)

Extension function to set the Atmosphere provided by the Style Extension to the Style.

Parameters

atmosphere

The atmosphere to be set